Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voortkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden
  in strijd zijn met de eerste.
 2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
 3. Vanaf de ondertekening van de bestelbon bedraagt de leveringstermijn 30 dagen.
 4. De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet worden aanvaard wanneer ze niet schriftelijk bij de verkoper toekomen binnen de 7 dagen na levering.
 6. De leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 30ste dag na factuurdatum.
 7. De geleverde koopwaar blijft eigendom van de verkoper zolang de prijs niet betaald is.
 8. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 10% per jaar.
 9. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 15 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
 10. De overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 11. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.